Językownia – szkoła języków obcych

REGULAMIN
serwisu internetowego jezykownia.eu


1. Postanowienia Wstępne


1. Administratorem serwisu internetowego „https://jezykownia.eu/” jest Piotr Dobek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JĘZYKOWNIA Piotr Dobek” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 9720983171, REGON 302753154 ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Swarzędzu przy ulicy Kościuszki 6, kod pocztowy 62-020 Swarzędz.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą następujących danych:
1. adres pocztowy:                 JĘZYKOWNIA Piotr Dobek
ul. Kościuszki 6, 62-020 Swarzędz
2. numer telefonu:                61-651-85-50 lub 691-478-209
3. poczta elektroniczna:        szkola@jezykownia.eu
3. Niniejszy dokument jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, ze zm.), dalej Regulamin.
4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym:
1. rodzaj i zakres świadczonych Usług;
2. warunki świadczenia Usług;
3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;
4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług;
5. warunki zawierania i wykonania umów sprzedaży produktów lub usług przez Serwis;
5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Polityka Prywatności – udostępnione w Serwisie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę realizujące jego obowiązki informacyjne jako administratora danych osobowych wynikające z RODO.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w tym: powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragany, inne podobne zjawiska atmosferyczne, utrudnienia lub brak dostępu do prądu lub sieci Internet, zakazy lub ograniczenia wprowadzanie w związku z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, jak np. Covid-19.
5. Serwis – serwis internetowy pod adresem „https://jezykownia.eu/”, przeznaczony do świadczenia Usług.
6. Strona Informacyjna – część Serwisu zawierająca informacje handlowe o produktach lub usługach Usługodawcy, które nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; produkty lub usługi prezentowane na Stronach Informacyjnych mogą pochodzić od Usługodawcy lub innych podmiotów (gdy dotyczy).
7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
8. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu której przedmiotem jest usługa lub produkt prezentowane na Stronie Informacyjnej. Umowy przez Serwis zawierane są pomiędzy kupującym (Usługobiorcą) a sprzedającym (Usługodawcą). W odniesieniu do Usługobiorców będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, w szczególności przesyłanie, otrzymywanie i przechowywanie danych w postaci elektronicznej, włącznie z kompresją cyfrową, które są w nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
10. Usługobiorca – korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
11. Usługodawca – Piotr Dobek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JĘZYKOWNIA Piotr Dobek” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 9720983171, REGON 302753154 ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Swarzędzu przy ulicy Kościuszki 6, kod pocztowy 62-020 Swarzędz.
12. Ustawa – ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, ze zm.).
13. Ustawa o Prawach Autorskich – ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.).
14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683, ze zm.).
6. Usługodawca udostępnia Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług i umożliwia zapoznanie się z Regulaminem w każdym czasie, w tym w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie lub utrwalanie. Usługobiorca może zwrócić się do Usługodawcy o udostępnienie aktualnej treści Regulaminu.
7. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Usługobiorców. Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go przed przystąpieniem do korzystania z Usług. W razie braku akceptacji Regulaminu Usługobiorca powinien zaprzestać korzystania z Usług i opuścić Serwis.


2. Kwestie Techniczne


1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania dostępu do sieci Internet oraz spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
1. urządzenie mobilne lub komputer umożliwiające przeglądanie stron internetowych;
2. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML w sieci Internet z włączoną obsługą plików Cookie’s i Java Script (zalecany Google Chrome w jego najnowszej wersji);
3. dostęp do sieci Internet i aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Korzystanie z usług transmisji danych przez sieć Internet może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Usługobiorcy.
3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub Usług może wymagać dostępu do zasobów komputera lub urządzenia mobilnego Usługobiorcy, takich jak zdjęcia, multimedia, identyfikator urządzenia, informacje o połączeniu, geolokalizacja, kontakty lub inne. Udzielenie dostępu do takich zasobów jest zawsze dobrowolne, jednak odmowa udzielenia dostępu może powodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu lub Usług.
4. Usługodawca zaleca bieżące instalowanie oficjalnych aktualizacji producentów oprogramowania wykorzystywanego przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu. Aktualizacje oprogramowania mogą być konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Usługodawca zaleca instalowanie aktualizacji niezwłocznie po udostępnieniu ich przez producentów oprogramowania. Usługobiorca powinien w szczególności instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta. Brak aktualizacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
5. Usługodawca zaleca by urządzenia mobilne lub komputery, za pomocą których Usługobiorca korzysta się z Serwisu, nie miały zainstalowanych żadnych nieoficjalnych modyfikacji systemów, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting).


3. Bezpieczeństwo


1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych którymi się posługuje oraz stosuje środki techniczne niezbędne do zachowania bezpieczeństwa informacji zamieszczonych w Serwisie.
2. Usługodawca zabrania wprowadzania do Serwisu lub rozpowszechniania przez Serwis treści o charakterze bezprawnym oraz postępowania mogącego zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca zabrania korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. Usługodawca może bez uprzedzenia:
1. uniemożliwić dostęp do Serwisu lub zaprzestać lub ograniczyć świadczenie Usług danemu Usługobiorcy, gdy poweźmie wiarygodną informację, że Usługobiorca korzysta z Serwisu lub Usług z naruszeniem Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów;
2. usunąć dane wprowadzone do Serwisu przez Usługobiorcę lub uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie wiarygodną informację, że naruszają Regulamin, powszechnie obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.
4. Usługodawca, w razie powzięcia informacji o bezprawnym charakterze danych umieszonych w Serwisie lub związanej z nimi działalności lub otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych lub związanej z nimi działalności, może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych lub dane usunąć.
5. Korzystanie z Serwisu jest z związane przesyłaniem danych przez sieć publiczną Internet, co jest obarczone ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci, w tym utraty lub przechwycenia danych.
6. Usługodawca dokłada starań dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Serwisu oraz danych Usługobiorców, jednak z uwagi na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może ujawnić się podatność Serwisu lub Usług na zagrożenia. Z tego względu Usługodawca zaleca aktualizacje oprogramowania i może wydawać komunikaty dotyczące bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z Serwisu lub Usług.
7. Usługodawca nie weryfikuje danych wprowadzanych do Serwisu przez Usługobiorców ani treści opinii Usługobiorców publikowanych w Serwisie (gdy dotyczy). Usługodawca nie weryfikuje czy opinie w Serwisie publikowane są przez osoby, które rzeczywiście używały danego produktu lub usługi lub czy je faktycznie kupiły (gdy dotyczy).


4. Usługi
1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym i dobrymi obyczajami.
2. Usługodawca zapewnia dostępność Usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych lub wynikających z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym działania Siły Wyższej.
3. Świadczenie Usług rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie Usługi lub powrócić do korzystania w późniejszym terminie, chyba że jest to niemożliwe lub utrudnione z przyczyn technicznych.
4. Usługodawca lub Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie oraz bez podania przyczyn z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
5. Usługodawca rozwiązuje umowę o świadczenie Usług informując Klienta na adres e-mail podany podczas zakładania Konta a Usługobiorca przez zgłoszenie żądania na adres e-mail Usługodawcy. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
6. Usługodawca świadczy Usługi zwyczajowo dostępne w serwisach na przeglądarki internetowe przeznaczonych do informowania i zapisywania się na kursy języków obcych, z wyróżnieniem następujących Usług:
1. Dziennik / Konto – funkcjonalności Serwisu umożliwiające Usługobiorcom tworzenie, logowanie się i korzystanie z indywidualnego profilu Usługobiorcy w Serwisie; umowa o świadczenie usługi Dziennik zawierana jest w chwili założenia profilu; Dziennik umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów lub usług które są prezentowane na Stronach Informacyjnych przez podejmowanie kolejnych czynności zgodnie z pojawiającymi się komunikatami; Dziennik obejmuje funkcjonalności niezbędne do zgodnego z prawem i zwyczajami składania zamówień i zawierania umów przez Internet;
2. Komunikacja – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca komunikowanie się Usługodawcy i Usługobiorcy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak chat, lista mailingowa, formularz kontaktowy (gdy dotyczy); w ramach Komunikacji Usługodawca może wyświetlać tzw. „wystukujące okienka” (pop-up) lub powiadomienia typu push, gdy Usługobiorca wyrazi na nie zgodę.
3. Strony Informacyjne – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Usługobiorcy zapoznanie się z produktami lub usługami Usługodawcy oraz warunkami ich nabycia;
4. Test Kwalifikacyjny – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Usługobiorcy wykonanie bezpłatnego testu weryfikującego poziom umiejętności z wybranego języka obcego.
7. Usługobiorca samodzielnie decyduje czy i jakie dane wprowadza, podaje lub pobiera korzystając z Usług, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług lub możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu.


5. Dziennik / Konto


1. W celu założenia Konta (rejestracji) Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą na dane podane w Serwisie lub zakładkę „Kontakt” i postępować zgodnie z jego instrukcjami oraz komunikatami pojawiającymi się w Serwisie. Usługodawca przydzieli Usługobiorcy indywidualne logowania się do Dziennika (login i hasło).
2. Dane umożliwiające logowanie się i korzystanie z Konta są indywidualne i poufne. Usługobiorca nie może korzystać z Konta przeznaczonego dla innego podmiotu ani udostępniać swoich danych umożliwiających logowanie się i korzystanie z Konta innym podmiotom.
3. Usługodawca zaleca zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Usługodawca wymaga ustanowienia hasła spełniającego wymagania tzw. hasła silnego tj. hasła złożonego co najmniej z 8 znaków, w tym wielkich i małych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych.
4. Usługobiorca może w każdym czasie samodzielnie usunąć Konto lub zażądać usunięcia Konta przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie usunięcia Konta. Usunięcie Konta oznacza rezygnację ze wszystkich Usług związanych z Kontem oraz trwałe usunięcie związanych z nim danych.
5. Usługobiorca w trakcie tworzenia Konta lub po jego utworzeniu może dobrowolnie wyrazić zgodę na komunikację marketingową na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail lub na udostępnianie danych partnerom biznesowym Usługodawcy w celu marketingu własnego tych podmiotów. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i nie jest warunkiem posiadania Konta ani korzystania z Serwisu.


6. Umowy o kursy językowe
        
1. Usługa Dziennik umożliwia Usługobiorcy składanie zamówień w formie elektronicznej, które stanowią ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi, co do zasady kursu językowego, na warunkach opisanych na Stronie Informacyjnej w chwili składania zamówienia. Dziennik umożliwia wygenerowanie dokumentu potwierdzającego warunki zamówienia, jego złożenie oraz zapisanie jego treści.
2. Usługobiorca przed podjęciem decyzji o woli zawarcia umowy i złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z opisem produktu lub usługi i warunkami ich nabycia na Stronie Informacyjnej oraz z treścią dokumentu, o którym mowa w ust. 1. Usługobiorca, w razie powzięcia wątpliwości w powyższym zakresie, powinien skontaktować się z Usługodawcą przed złożeniem zamówienia.
3. Składając zamówienie Usługobiorca powinien zweryfikować podane przez siebie dane, zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności.
4. Składanie zamówienia odbywa się według schematu przez podejmowanie kolejnych czynności zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w Serwisie lub wiadomości e-mail otrzymanej w reakcji na zamówienie, co do zasady przez dodanie produktów lub usług do tzw. „wirtualnego koszyka”, wskazanie ich ilości, podanie kodu rabatowego (gdy dotyczy) i danych wymaganych jako obowiązkowe, udzielenie niezbędnych zgód i złożenie niezbędnych oświadczeń, w tym o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, potwierdzenie zamówienia za pomocą kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inną równoważną treścią.
5. Składając zamówienie Usługobiorca zobowiązany jest podawać aktualne i prawdziwe dane, które nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich.
6. Usługodawca weryfikuje otrzymane zamówienie i potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Usługobiorcę. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.
7. Usługodawca dopuszcza możliwość składania zamówień innymi kanałami komunikacji, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez strony internetowe prowadzone przez inne podmioty, z którymi Usługodawca współpracuje lub na których prezentuje informacje o swoich produktach lub usługach (gdy dotyczy).
8. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zamówienia są realizowane według kolejności potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania zapasów. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że warunki konkretnej promocji stanowią inaczej.


7. Płatności


1. Ceny produktów lub usług wskazane są na Stronach Informacyjnych. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących dostaw. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN). Cena wskazana przy produkcie lub usłudze jest wiążąca od chwili potwierdzenia zamówienia.
2. Informacja o koszcie dostawy (gdy dotyczy) jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu lub usługi. Regulamin określa zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy, który ponosi składający zamówienie.
3. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu produktów lub usług oraz sposobu dostawy.
4. Usługodawca, w przypadku produktów lub usług oznaczonych promocją, informuje o najniższej cenie danego produktu lub usługi z ostatnich 30 dni przed promocją.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów lub usług oraz przeprowadzania i odwoływania promocji lub wyprzedaży, przy czym zamówienia złożone przed zmianą ceny lub warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących w chwili składania zamówienia.
6. Do każdej sprzedaży dołączany jest paragon. Na żądanie zamawiającego zamiast paragonu dołączana jest faktura VAT. Faktura wysyłana jest w formacie PDF na adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania Konta lub podany przy składaniu zamówienia, na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując Regulamin.
7. Usługodawca wskazuje dostępne metody płatności na Stronach Informacyjnych lub w ramach kolejnych kroków przy składaniu zamówienia. Usługobiorca ma co do zasady możliwość zapłaty ceny według swojego wyboru:
1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
2. gotówką w siedzibie Usługodawcy;
3. za pomocą karty podarunkowej (gdy dotyczy);
8. Usługodawca ma prawo promować określone formy płatności za zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.


8. Dostawy


1. Dostawy produktów lub usług realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany w zamówieniu, z wyjątkiem określonym dalej w Regulaminie. Dostawy realizowane są w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Dostawy, w zależności od wybranego sposobu dostawy, realizowane są przez podmioty trzecie wskazane podczas składania zamówienia. Dostępne sposoby dostaw opisane są na Stronach Informacyjnych lub przy składaniu zamówienia.
3. Koszt dostawy ponosi zamawiający i zależy od wybranego sposobu i metody płatności i wartości zamówienia.
4. Zamawiający może wskazać adres dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Usługobiorca w przypadku chęci dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powinien skontaktować się z Usługodawcą przed złożeniem zamówienia.
5. Przed odebraniem towaru od przewoźnika należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na towar. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i sporządzić protokół zgłoszenia szkody w obecności kuriera oraz skontaktować się jak najszybciej z Usługodawcą w celu zgłoszenia tych okoliczności.
6. Po odbiorze przesyłki Usługobiorca ma prawo żądać od dostawcy spisania protokołu co do ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, Usługobiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
7. Zapłata i formalności związane z rozliczeniem zamówienia wysyłanego za pobraniem (gdy dotyczy) dokonywane są w miejscu odbioru zamówienia i prowadzi je dostawca.
8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych Usługobiorcy niezbędnych do dostawy Usługodawca może skontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu weryfikacji tych danych.


9. Cookie’s


1. Korzystanie z Serwisu może być związane z wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy danych niebędących składnikiem Usług, które stanowią pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które są przeznaczone do wykorzystywania w związku z korzystaniem z Serwisu (dalej Pliki Cookies).
2. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
3. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorcy.
4. Pliki Cookies pozwalają w szczególności: rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i wyświetlić treści w sposób dostosowany do jego potrzeb; pozwalają tworzyć statystyki pomagające zrozumieć, jak Usługodawca korzysta z Serwisu by ulepszyć jego strukturę lub funkcjonalności.
5. Usługodawca stosuje zazwyczaj następujące typy Plików Cookies, tj. sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies):
1. Pliki Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania zapewniającego dostęp do Serwisu.
2. Pliki Cookies stale przechowywane w urządzeniu końcowym Usługodawcy przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Usługodawcę.
6. Usługodawca stosuje zazwyczaj następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Serwisu lub Usług, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.


10. Prawa Konsumenta


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub której przedmiotem jest usługa lub produkt, może w terminie 14 dni odstąpić od takiej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Usługobiorca może skorzystać ze wzorów formularzy odstąpienia od umowy załączonych do Regulaminu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
11. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy,
1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.


11. Reklamacje


1. Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu pocztą elektroniczną lub listem poleconym (forma pisemna) nadanymi na dane Usługodawcy wskazane we wstępie Regulaminu.
2. Usługobiorca zgłaszając reklamację powinien podać następujące dane:
1. oznaczenie Usługobiorcy, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;
2. datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą reklamacji, ew. dokumentację problemu (np. zrzuty z ekranu).
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje i udziela na nią odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby dochowanie tego terminu nie było możliwe, informuje zgłaszającego o późniejszym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Usługodawca informuje o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa.


12. Rozwiązywanie Sporów


1. Usługodawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę̨ w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
2. Usługodawca informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, to Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiazywania sporów). Ponadto Usługodawca nie zobowiązuje się̨ do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku sporu z Usługodawcą Usługobiorca może zwrócić się̨ o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.


13. Zmiana Regulaminu


         1. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest w szczególności:
1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni, która ma wpływ na treść Regulaminu lub skutkuje potrzebą jego dostosowania do zmiany przepisów lub wykładni;
2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ, mającego wpływ na treść Regulaminu lub skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu;
4. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu;
5. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu,
6. aktualizacja Serwisu skutkująca koniecznością dostosowania do niej Regulaminu;
7. zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w Regulaminie;
8. potrzeba dostosowania opisanych w Regulaminie wymogów technicznych do aktualnych standardów;
         1. Usługodawca powiadomi o zmianie Regulaminu udostępniając treść zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz podając termin wejścia zmiany w życie, który będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
         2. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt władzy publicznej będzie wymagał zmiany Regulaminu w krótszym terminie niż 14 dni, wówczas powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.
         3. Zmieniony Regulamin stosuje się do Usługobiorcy, który nie zrezygnuje z Korzystania z Serwisu przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub zaprzestać korzystania z Serwisu.


14. Postanowienia Końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Prawach Autorskich, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin stanowi integralną część Umów oraz umów o świadczenie Usług.
3. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Serwisu, w tym jego kompozycji, grafiki i innych treści twórczych, a także publikowanych w Serwisie informacji i materiałów. Niektóre materiały w Serwisie mogą stanowić własność innych podmiotów, np. znaki towarowe. Opisane w zdaniach poprzednich elementy Serwisu mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i podlegają ochronie prawnej. Usługodawca zezwala na korzystanie z tych Utworów wyłącznie na użytek osobisty Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu. Usługodawca zabrania korzystania z Utworów lub ich opracowań bez jego zgody.
4. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługobiorcę jako administratora danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zakresie i celach przetwarzania oraz prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie.
5. W przypadku posługiwania się przez Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Usługobiorca posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać stosowanie Regulaminu, uznaje się, że taki Usługobiorca nie ma prawa do dokonywania zamówień za pośrednictwem Serwisu, a ewentualne zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji zamówienia i jego zwrotu podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.
6. Usługodawca opracował Regulamin w języku polskim. W przypadku rozbieżności polskiej wersji językowej Regulaminu z innymi wersjami językowymi wiążąca jest wersja polskojęzyczna.
7. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.


Koniec.
________________


Załącznik Nr-1 do Regulaminu


Miejscowość, Data
JĘZYKOWNIA Piotr Dobek
ul. Kościuszki 6, 62-020 Swarzędz


Imię i nazwisko konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Adres konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


Na podstawie ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy o świadczenie usług polegającej na prowadzeniu konta w serwisie internetowym https://jezykownia.eu/ zawartej dnia (Data).


________________________________
Podpis konsumenta
Załącznik Nr-2 do Regulaminu


Miejscowość, Data
JĘZYKOWNIA Piotr Dobek
ul. Kościuszki 6, 62-020 Swarzędz


Imię i nazwisko konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dres konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa


Na podstawie ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy o zawartej dnia (Data) na odległość / poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny. Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy (gdy dotyczy). Proszę o zwrot ceny towaru na konto (Rachunek) / w sposób, w jaki dokonano płatności. Załączam dowód zakupu / umowę.
________________________________
Podpis konsumenta