Językownia – szkoła języków obcych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu internetowego jezykownia.eu


Po co polityka prywatności?


Bezpieczeństwo twoich danych osobowych jest dla nas ważne! Z tego powodu stale podnosimy poziom ochrony i dbamy o zgodność postępowania z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Z tego dokumentu dowiesz się jakie twoje dane osobowe mamy i co z nimi robimy. Część informacji to zawartych stanowi doprecyzowanie Regulaminu więc dokumenty należy traktować łącznie, jeśli jednak masz wątpliwości lub dodatkowe pytania, zawsze możesz się z nami skontaktować!


Kto jest Administratorem danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Piotr Dobek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JĘZYKOWNIA Piotr Dobek” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 9720983171, REGON 302753154 ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Swarzędzu przy ulicy Kościuszki 6, kod pocztowy 62-020 Swarzędz (dalej: Administrator lub My).


Jak skontaktować się z Administratorem?


Możesz się z nami skontaktować na następujące dane:
1. adres pocztowy:                 JĘZYKOWNIA Piotr Dobek
ul. Kościuszki 6, 62-020 Swarzędz
2. numer telefonu:                61-651-85-50 lub 691-478-209
3. poczta elektroniczna:        szkola@jezykownia.eu


Jakie Twoje dane mamy i skąd się u nas wzięły?


Twoje dane osobowe w większości przypadków pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji konta lub na późniejszym etapie – kiedy je wprowadzisz w odpowiednie pola serwisu. Czasami Twoje dane pozyskujemy od współpracującego z nami podmiotu, któremu wyraziłeś na to zgodę, a jeśli przy rejestracji konta korzystasz z uwierzytelniania dostarczanego przez zewnętrznego dostawcę (np. konto iCloud lub konto Google), Twoje dane pozyskujemy od tego dostawcy.


Zakres przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych jest różny i zależy od tego z jakich usług korzystasz, jakie dane podałeś przy rejestracji konta, kanału komunikacji z Nami, a także od udzielonych przez Ciebie zgód. Dlatego wskazujemy kategorie danych, które możemy przetwarzać:
* dane identyfikacyjne takie jak: Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, płeć;
* dane kontaktowe takie jak: adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
* dane adresowe: wskazany przez Ciebie adres zamieszkania/korespondencyjny;
* dane finansowe: takie jak numer twojego rachunku bankowego;
* dane dotyczące twojej aktywności;
* dane dotyczące urządzenia, na którym korzystasz z naszej aplikacji;
* inne dane, które podałeś i tylko w zakresie w jakim wyrazisz na to zgodę.


Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych i podstawa prawna tego przetwarzania?


Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w poniższych celach:
1. umożliwienia Ci korzystania z naszych usług co będzie związane z realizacją umowy o świadczenie na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, a podstawą tego działania będzie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO;
2. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, zgłoszeń lub skarg kierowanych do Nas oraz udzielaniem odpowiedzi na nie, na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO;
3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO;
4. zapobiegania nadużyciom i oszustwom – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych usług – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5. marketingu Naszych produktów lub usług, tj. promowania prowadzonej przez Nas działalności na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1. lit. f) RODO;
6. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Naszych lub Naszych partnerów biznesowych, co może obejmować wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – w przypadku udzielenia przez Ciebie odpowiedniej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO;
7. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług
do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes będący podstawą przetwarzania, tj. art. 6 ust. 1. lit. f) RODO;
8. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Nas przez przepisy prawa, w szczególności wykazania realizacji przysługujących Tobie praw, zapewnienia rozliczalności, konieczności przechowywania danych dotyczących ewentualnych rozliczeń, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) RODO.
Nie planujemy przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności poinformujemy Cię o dodatkowych celach, a jeśli będzie to konieczne uprzednio zapytamy Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w nowym celu.


Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe możemy przekazywać:
   1. naszym partnerom handlowym, z którymi współpracujemy w związku działaniem serwisu, w tym dostawcom treści, infrastruktury informatycznej i programistycznej, dostawcom usług IT związanych z funkcjonowaniem serwisu;
   2. naszym partnerom handlowym, w tym dostawcom niezbędnych usług, zwłaszcza podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową, doradczą na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wysłania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa, innym kontrahentom Administratora, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   3. podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa do pozyskania od Nas Twoich danych lub ich przetwarzania oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.


Gdzie przetwarzany Twoje dane?


W większości przypadków Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali na terenie na Polski, z uwagi na współpracę z partnerami handlowymi, wykorzystywane przez nas oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną może dochodzić do sytuacji, w których dane osobowe będą przekazywane poza Polskę oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej kwestii wskazujemy, że podejmujemy działania mające zapewnić bezpieczeństwo, integralność i nienaruszalność przekazywanych danych osobowych stosując różne mechanizmy ochronne, w szczególności realizując współpracę z takimi kontrahentami w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane i podstawy prawną przetwarzania, tj.:
   1. okres, na jaki została udzielona przez Ciebie zgoda, jeśli zgoda nie została udzielona na ustalony z góry czas – do czasu jej wycofania;
   2. okres świadczenia rzecz Nas na Twoją rzecz usług – do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   3. rozpatrzenie reklamacji skarg, zgłoszeń – przez 1 rok po zakończeniu rozpoznawania reklamacji, skargi, zgłoszenia;
   4. upływ okresu wskazanego przez przepisy prawa dot. przechowywania określonej dokumentacji lub konieczności wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych;
   5. okres, który jest niezbędny do obrony Naszych praw lub praw osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń;
   6. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej; natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
   7. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, przez który jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Administratora trwale usunięte.


Czy mogę odmówić podania danych osobowych?


Podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny – nie musisz ich podawać. Musisz jednak pamiętać, że odmowa ich podania może prowadzić do braku możliwości korzystania z serwisu lub niektórych jego funkcjonalności. Odmowa podania danych będzie prowadziła do uniemożliwienia realizacji celów wskazanych w tym dokumencie.


Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?


W dowolnym momencie możesz skorzystać z prawa do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie miało ten skutek, że nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w celach, które wymagały uzyskania Twojej zgody lub na realizację których wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w drodze kontaktu mailowego lub pisemnego.


Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci szereg praw, które wymieniamy poniżej. Pamiętaj, że możesz z nich skorzystać wykorzystując drogi kontaktu wskazane w tym dokumencie:
   1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
   2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
   3. Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
   5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
   6. Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czy podlegasz w oparciu o przekazane nam dane osobowe profilowaniu lub podejmujemy względem Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany?


Twoje dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu przez Nas w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W wyniku tego procesu możliwe jest podejmowanie przez Nas określonych decyzji lub innych działań. Proces ten ma na celu dostosowanie naszych działań do Twoich preferencji.